1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti  Mgr. Alena Fojtíková, se sídlem Na Chobotě 2, Praha 6, identifikační číslo:86624849, sufik@centrum.cz, telefon 777 07 11 31  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese    www.sufik.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • 1.2.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. Uživatelský účet
 • 2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • 2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • 2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než   2 roky  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • 2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • 2.7. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na https://www.sufik.cz/sufik/gdpr-objection
 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • 3.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podáním objednávky s tisknutím tlačítka „Dokončit objednávku zavazující k platbě“ se zákazník zavazuje k uhrazení a převzetí objednávky.
 • 3.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 12 hodin od podání objednávky.
 • 3.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 3.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě mailem.
 • 3.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. Prodávající má také právo objednávku odmítnout v případě, že není schopen v dohodnutém termínu zajistit dodání zboží a nebo není schopen zajistit např. dostatečné množství materiálu na jeho výrobu od dodavatele.
 • 3.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 3.7: Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím prodávajícím.
  3.8: Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - v hotovosti při osobním předání zboží;
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, tento typ platby může být zpoplatněný;
  - bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 2100530390 / 2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“).
 • 3.9: Objednávka v Eurech musí být uskutečněna překliknutím měny z Kč na EUR v horní části webové stránky a celý e-shop tak bude zobrazovat obě měny po celý objednávkový proces. Platba musí v takovém případě proběhnout na EUR účet u Fio banky prodávajícího č. 2302151030 / 2010  (podrobné instrukce a platební udaje jsou odeslány při zadávání objednávky mailem). Při této transakci neplatíte žádné poplatky za mezinárodní převod. Pokud bude částka zaslaná na účet v českých korunách a dojde k rozdílu v ceně objednávky vyšší než 50,- Kč, může prodávající žádat doplatek ceny.
  3.10: Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5  dnů od uzavření kupní smlouvy.
  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 3.11: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 8.
 • 3.12: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 3.13: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 8.
 • 3.14: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • 3.15: Zákazník si může stáhnout elektoronicky účetní doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.
  4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 • 4.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího mailem na sufik@centrum.cz.
 • 4.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 4.3: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, neprané, v původním obalu, schopné dalšího prodeje. Pokud bude zboží jakkoliv poškozeno, může kupující vrácení zamítnout, v případě drobných vad požadovat náhradu škody v hodnotě uvedení zboží do prodejného stavu.
 • 4.4: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • 4.5: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.
 • 4.6: Zboží upravené nebo ušité zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 8.
 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 • 5.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list je k dispozici ke stažení elektronicky.
 • 5.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 5.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
 1. Práva a povinnosti kupujícího
 • 6.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Je povinnen uvést také správný telefon a e-mail, případně také ičo. Za chyby nenese kupující odpovědnost.
 • 6.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
 • 6.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • 6.4: Kupující odesláním objednávky, následného nepřevzetí řádně doručené zásilky v souladu s § 2118 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a neodstoupením od kupní smlouvy v souladu se zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí s tím, že ponese náklady tímto vzniklé, a to prodávajícím uhrazené poštovné za odeslání zásilky kupujícímu, a vícenáklady ve výši ceny dopravného a doběrečného spojené se stornováním objednávky zahrnující balné, skladné a veškeré administrativní úkony s tímto spojené. Kupující dále prohlašuje, že e-mailová adresa, na základě které byla objednávka vytvořena, je jeho osobní a nemá k ní nikdo další přístup. Vzhledem k výše uvedenému kupující souhlasí s tím, že jeho údaje poskytnuté prodávajícímu budou postoupeny advokátní kanceláři k případnému vymáhání, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 1. Dodací podmínky
 • 7.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
 • 7.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Přepravních společností na adresu a nebo na výdejní místo (Zásilkovna, PPL, Česká pošta). V případě výdejního místa je nutné uvést pobočku, kam má být balík doručen. Prodávající o tom zákazníka informuje předem. Zásilky jsou odesílány minimálně 2x týdně.
 • 7.1.2: Poštovné se řídí aktuálním smluvním ceníkem přepravce a příplatkem za balné, které určuje prodejce.
 • 7.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně v Praze Řepích. V takovém případě zákazník při objednávání v vybere 'Osobní odběr'.
 • 7.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny od podání zásilky. Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu zásilky v průběhu dopravy a pokud by zboží nebylo dodané ve standartním termínu, kupující bude prodejce o tomto neprodleně informovat. Prodejce pak podá reklamaci k přepravní společnosti a až do vyřešení reklamace není možné objednávku zrušit či vrátit peníze kupujícímu.
 • 7.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
 • 7.2.1: Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko pouze přes Zásilkovnu.
 • 7.2.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem přepravců a příplatkem za balné, který určuje prodejce.
 • 7.2.3: Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů od podání zásilky.
 • 7.3: Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 1. Zboží na zakázku
 • 8.1: Zadání zboží na zakázku
 • 8.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno nebo upraveno dle požadavků zákazníka nebo specifikováno v objednávce pomocí přednastavené položky e-shopu (např. příplatek za kapsu, poutka, prostiskluzovou úpravu a pod.). Jedná se o zboží, které je vyhotoveno tak, že případné změny proti standartně prodejnému kusu již nelze bez poškození výrobku úpravu odstranit a uvést tak výrobek do původního stavu. A nebo je vyhotoveno v barevné kombinaci dle přání zákazníka.  
 • 8.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zapsat do poznámky k objednávce. Lze je také předem zaslat mailem.
 • 8.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován.
 • 8.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
 • 8.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • 8.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a cenou.
 • 8.2.3: Zákazník je povinen uhradit celou částku předem, bez platby nebude zboží na zakázku vyhotoveno
 • 8.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • 8.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá částka pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat či použít jinak. V ostatních případech bude navrácena zbylá část platby.
 • 8.3: Vyhotovení zboží na zakázku.
 • 8.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • 8.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.
 • 8.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
 • 8.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
 • 8.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.
 • 8.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím některého z přepravců.
 • 8.5: Vrácení a reklamace zboží ušitého nebo upraveného na zakázku.
 • 8.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • 8.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 9.
 1. Reklamační řád
 • 9.1: Záruční doba
 • 9.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • 9.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • 9.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • 9.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • 9.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • 9.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním zboží nebo manipulací (např. silou utržené všité popruhy, poškozená spodní část zipu, kde se nandavá jezdec a apod.).
 • 9.2: Způsob reklamace
 • 9.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího mailem, zašle mu reklamační formulář - popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Reklamaci není možné podat telefonicky.
 • 9.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi.
  9.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • 9.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • 9.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Zboží poškozené při přepravě nebude převzato.
 • 9.3: Provedení reklamace
 • 9.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
 • 9.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
 • 9.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.
 • 9.4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce  Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15  120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • 10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 10.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • 10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 10.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 10.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • 10.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 10.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 10.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Recenze
 • 1: Na e-shopu www.sufik.cz mají registrovaní i neregistrovaní zákazníci možnost hodnotit zakoupené produkty a proces objednávky.
 • 2: Průběh hodnocení
  Po zakoupení produktů je zákazníkovi odeslán systémový e-mail s výzvou k ohodnocení produktu či obchodu. Přes přiložený odkaz se zákazník proklikne do e-shopu. Zde napíše hodnocení produktu či obchodu na základě své vlastní zkušenosti. K hodnocení využíváme také externí portály Zboží.cz a Heureku.
 • 3: Ověřené recenze
  Všechna zveřejněná hodnocení jsou ověřená. Autenticitu recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami zákazníků. V praxi to znamená, že v interním systému hodnocení je každá recenze propojená s ID objednávkou zákazníka, a tak jsem schopna ověřit a prokázat, že zveřejněná recenze pochází od reálného spotřebitele, jež v mém obchodě provedl nákup.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • 12.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.sufik.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 12.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

V Praze,  dne 17.8.2023

Novinky z našeho blogu

Sedáky na židle Stokke, Jitro, Hajdalánek a Sedees
31.01.2022
Sedáky na židle Stokke, Jitro, Hajdalánek a Sedees
Měkké a omyvatelné sedáky, které se na židli ani nehnout. Na různé druhy rostoucích židliček. číst celé
Nánožník pro jedno dítě i dvojčata
02.10.2021
Nánožník pro jedno dítě i dvojčata
Nánožníky šiju ve verzi pro kočárek pro jedno dítě a velký nánožník pro dvojčata. Slabé, silné i 2v1 s vyměnitelnou přední stranou. číst celé
XXL nákupní tašky, které si zamilujete
17.04.2021
XXL nákupní tašky, které si zamilujete
Na nákup, pláž či kočárek. Univerzální obří taška na zip, co neproteče, lehce se složí. Má kapsu i regulovatelné popruhy. Vejde se do kabelky a odnese... číst celé
Nepromokavé návleky na boty pro děti i dospělé
31.01.2021
Nepromokavé návleky na boty pro děti i dospělé
Nepromokavé návleky do kočárku, pro děti, dámské až po nadměrné pánské. Česká kvalita, která se neroztrhá. číst celé
Informace pro zákazníky
 • Dodání - odesílám 2x týdně  
 • Doprava - Zásilkovna na pobočku, PPL na adresu
 • Osobní odběr - Praha Řepy po dohodě
Sledujte nás na FB a Instagramu

Kontaktuje nás
Logo
www.sufik.cz
nevolejte do 8:30 a po 19:00
© Sufik 2023
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz